e Štatút súťaže „Návrh motívu etikety HOSSA“ | Château Rúbaň

Blog

Štatút súťaže „Návrh motívu etikety HOSSA“

Obrázok k článku: Štatút súťaže „Návrh motívu etikety HOSSA“

Možno ste si už všimli, že na sociálnych sieťach sme zverejnili súťaž o pobyt za návrh etikety pre novinku    v ponuke vín- víno HOSSA. Výherná etiketa bude použitá na fľaši budúci rok. Dovtedy sa bude predávať limitovaný počet 700ks s čistou etiketou.
Ako si predstaviť víno HOSSA?
Vôňa: decentná, so zrelými broskyňami a korenistou kvetnatosťou
Chuť: svieža, so šťavnatou kyselinkou a príjemnou ovocnosťou
Jedlo: čerstvé syry, ovocné sorbety a ovocné šaláty

VYTVOR-ODFOŤ-POŠLI

Doteraz malo každé víno vlastnú etiketu s ilustráciou, ktorá v sebe zahŕňala vzťah k regiónu Strekovskej vinohradníckej oblasti, genius loci miesta a špecifickosť odrody vo fľaši. Pred časom sme    o každej z nich napísali aj článok na blogu https://www.vinoruban.sk/pribeh-nasich-etikiet/
Víno HOSSA je na tom však inak, a preto…vyhrajte pobyt pre dve osoby v Château Rúbaň a večnú slávu.  Stačí vytvoriť motív, ktorý by ste na víne chceli vidieť, odfotiť a poslať ho mailom: hossa@vinoruban.sk

Výherná etiketa bude použitá na fľaši nového vína. Kreativite sa medze nekladú, jediná podmienka je, aby osoba, ktorá posiela návrh mala minimálne 18 rokov.

Trvanie súťaže je to 31.1.2020

 

Štatút súťaže

Štatút súťaže „Návrh motívu etikety HOSSA“ (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na Súťaži (“Návrh motívu etikety HOSSA”) (ďalej len „Súťaž“), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

I. Organizátor Súťaže Château Rúbaň (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Vienna DC, a.s.

Adresa: 941 36 Rúbaň č. 1

IČO: IČO: 46457518

DIČ: 2023422676

IČ DPH: SK2023422676

zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 10529/N

E-shop: https://www.vinoruban.sk/

II. Termín konania Súťaže

Termín Súťaže je stanovený na obdobie od 21.11.2019 (od 00:00:01 hod) do 31.01.2020 (do 23:59:59 hod.). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do Súťaže.

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa Súťaže

 •   Zúčastniť Súťaže sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „Súťažiaci“).
 •   Zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci sprostredkovateľa a Organizátora Súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto Súťaži, vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych.  V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane Výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prospech Organizátora Súťaže.

IV. Pravidlá Súťaže

Podmienky účasti v Súťaži:

 •   Súťaže sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v článku III. Štatútu.
 •   Súťaží sa o najlepší návrh motívu etikety na víno „HOSSA.“ Súťažiaci sa zapojí do Súťaže tak, že         v čase konania Súťaže vytvorí a následne zašle návrh motívu etikety na víno na email hossa@vinoruban.sk. Všetci Súťažiaci, ktorí splnia tieto podmienky, budú automaticky zaradení           do výberu Súťaže.
 •   Zaslaním návrhu motívu etikety Súťažiaci vyhlasuje, že sa oboznámil so Štatútom.
 •   Účasťou v Súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto Štatútu.
 •   Do Súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu III. tohto Štatútu splní všetky podmienky účasti v Súťaži.
 •   Organizátor si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil   na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr. duplicitné účty).
 •   Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v Súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do Súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala Výhercom, napríklad         v dôsledku duplicity emailových účtov, nemá nárok na výhru.

V. Výhra v Súťaži

 •   Splnením podmienok Súťaže je možné vyhrať nasledovnú nepeňažnú výhru:

Výherca v Súťaži získa víkendový pobyt pre dve osoby na dve noci v hoteli Château Rúbaň Guesthouse**. Víkendový pobyt môže Výherca využiť po vzájomnej dohode s Organizátorom po vopred dohodnutom termíne. Výhernú cenu do Súťaže venoval Organizátor súťaže. Výhra v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

 •   V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení  nepeňažná výhra     v hodnote nad 350,00 EUR podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani      z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane      sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.)

VI. Vyhodnotenie súťaže

 •   Vyhodnotenie Súťaže bude prebiehať najneskôr do 15 dní odo dňa jej skončenia. Vyhodnotenie splnenia podmienok v zmysle Článku III. Štatútu, ako aj vyhodnotenie samotných návrhov motívov etikiet vykoná porota zložená z troch zamestnancov Organizátora Súťaže, ktorá určí víťaza (ďalej     len „Výherca“).
 •   Meno Výhercu zverejní Organizátor na oficiálnej stránke Organizátora, na sociálnej sieti Facebook a Instagram.
 •   Výherca bude priamo kontaktovaný Organizátorom na email, z ktorého bol návrh motívu etikety zaslaný.
 •   Výherca je povinný v lehote do 48 hodín písomne odpovedať na email Organizátora, ktorým bude informovaný o výhre.

VII. Spôsob použitia návrhu motívu etikety, rozsah licencie a čas, na ktorý sa licencia poskytuje

 •   Okamihom vyhodnotenia a určenia Výhercu s výherným návrhom motívu etikety na víno HOSSA, Výherca udeľuje Organizátorovi Súťaže súhlas na použitie návrhu motívu etikety s územne a časovo neobmedzenou exkluzivitou licencie, so spôsobom použitia v súlade s účelom tejto Súťaže. Zároveň Výherca oprávňuje Organizátora a udeľuje súhlas na grafickú úpravu návrhu motívu etikety a udelenie súhlasu tretej osobe na použitie návrhu motívu etikety.

VIII. Odovzdanie výhry

 •   Výherca je povinný poskytnúť Organizátorovi Súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní Výhercu požadovať od Výhercu Súťaže súhlas         so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, email a telefónne číslo      za účelom odovzdania a doručenia výhry.
 •   Poskytnutie týchto údajov Výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované                za neposkytnutie súčinnosti na strane Výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje Výhercov zánik jeho práva na výhru. Údaje Výhercu budú Organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.

IX. Dôležité podmienky Súťaže

 •   Organizátor Súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá Súťaže v priebehu        jej trvania, Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.
 •   Účasť v Súťaži ani výhru nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
 •   Prípadné námietky s priebehom Súťaže je možné Organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v článku I. do 3 pracovných dní od ukončenia Súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
 •   Organizátor Súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v Súťaži. Organizátor ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zaslaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslanej prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

X. Ochrana osobných údajov

 •   Účasťou v Súťaži každý účastník Súťaže dáva organizátorovi Súťaže, v súlade s ustanovením §19 a §20 Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, nick a fotografia a v prípade Výhercu aj osobné údaje               v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa za účelom preverenia platnej účasti účastníka Súťaže v Súťaži a odovzdania výhry zo Súťaže účastníkovi Súťaže.
 •   Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov    odo dňa skončenia Súťaže v súlade s nariadením. Účastník Súťaže dáva súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne neúplná adresa bydliska (obec) na Facebooku, Instagrame (alebo webovej stránke prevádzkovateľa). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
 •   Osobné údaje sa budú poskytovať iba tretím stranám na základe osobitných predpisov napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia. Účastník Súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla Organizátora, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov ako je hore uvedené.
 •   Ako dotknutá osoba má účastník Súťaže práva na základe písomnej žiadosti alebo osobne u Organizátora žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 cit. zákona. Súťažiaci zapojením sa do Súťaže potvrdzuje, že ho Organizátor oboznámil s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia.

XI. Záverečné ustanovenia

 •   Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook a Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook a Instagram takéto záväzky ani nevznikajú.
 •   Organizátor Súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a Instagramom. Spoločnosť Facebook a Instagram nemá s touto Súťažou žiaden vzťah.
 •   V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže   po jej vyhlásení.
 •   Účasťou na Súťaži vyjadruje Súťažiaci súhlas s týmto Štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto Štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
 •   V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok Súťaže alebo ustanovení Štatútu si Organizátor Súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť Štatút v zmysle bodu 3. tohto článku.
 •   Organizátor Súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú Výhercovi v súvislosti s prijatou výhrou.

V Rúbani, dňa 20.11.2019